fbpx

Csodafotós

facebook szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

CSODAFOTÓS IMAGINE WEDDING elnevezésű nyereményjáték
részvételi- és adatkezelési szabályzata

1. A játék szervezője
1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a
OBERLINGNÉ NAGY NIKOLETTA E.V (a továbbiakban: Szervező)
szervezi.
A Szervező adatai:
Székhely: 2855, Bokod, Kis utca 27
Nyilvántartási szám: 55127662
Adószám: 56480797-1-31
Képviselő: Oberlingné Nagy Nikoletta E.V
Telefonszám: +36 20 381 3440
honlap: www.csodafotos.hu
1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést,
adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi
el.
1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési
szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban:
Játékszabályzat).
1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a www.facebook.hu (a
továbbiakban: Facebook) oldalon kerül sor.
2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele
2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét
betöltött természetes személy, aki
– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel
rendelkezik,
– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a
Nyereményjátékban előírt
feltételeket,
– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.
2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak
munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a
Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói, családtagjai.

3. A játék időtartama
3.1 A játék 2023. 02.21-én kezdődik és 2023.02.24 ig tart.
4.6 A Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt
harmadik személy által használt lakcím, telefonszám vagy e-mail
cím megadásával. A Nyereményjátékkal kapcsolatos lakcím,
telefonszám és/vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó
vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja,
ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a
Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad.
4.7 Egy vásárlási nyugta/blokk/számla adatai csak egyszeri
alkalommal kerülhetnek feltöltésre. A Játékosok a Program során
több pályázat benyújtására is jogosultak.
4.8 A Játékosnak a Nyereményjáték végéig, illetve a nyeremény
átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló blokkot, amely
alapján a pályázatát beadta.
4.10 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért,
amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat
megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.
4.11 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos
számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely
szakaszában az Ön által elhelyezett képi, szöveges, vagy bármilyen
más tartalomért teljes felelősséggel tartozik.
4.12 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték
Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor
azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított
tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ideig és célból
tároljuk.
5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele
5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:
2 db tiszteletjegy az Imagine Wedding Esküvő kiállításra
5.2 A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye
5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott
nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.
5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem
válthatók át.

5.7 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a
Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon.
5.8 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a
Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3
napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a
6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe
(továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).
5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel
együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő
átvételében.
5.10 Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen vagy korlátozottan
cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére
és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy
gondnokával együtt jogosult, vagy a nyereményt meghatalmazottja
veheti át.
A nyeremények kiküldését a Szervező bonyolítja le, saját költségén.
A Szervező részére a Nyeremény postázással megadott postacím
téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem
vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a
Nyereményjátékban résztvevőt terheli.
5.12 A nyereményt a Nyertes, vagy helyette közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b. pont) vagy más, teljes bizonyító erejű,
magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.
5.13 A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk/nyugta/számla
bemutatásával/beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a
jelen Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek
5.15 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot
szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű
sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad
lehetőséget.
5.16 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a
sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező jogosult a sorsolás
időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

5.17 A Játékos pályázata beküldésével tudomásul veszi, hogy a
nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így
a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének,
akár részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám
promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli
korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
6. Tartaléknyertes
6.1. A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra
kerülnek.
6.2 A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá
a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a
sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen
szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb
szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból
kizárásra kerül.
8. Játékszabályzat módosítása
8.1 Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosításához.
Amennyiben a Játékszabályzatot módosítjuk, akkor erről előzetesen
e-mail címére küldött értesítésben tájékoztatjuk. Amennyiben az
előbbi tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását
adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az Ön részéről
elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt
követően módosítja vagy visszavonja hozzájárulását
adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó
rendelkezései szerint járunk el.
9. Egyéb rendelkezések
9.1 A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes
adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes adatait a Szervező
csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános
adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint.
9.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik,
hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban
foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal
egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a
kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.
9.3 A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is
lehetnek.